Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie#VYHLÁSENIA pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu podpísanú 13. decembra 2007#A. - VYHLÁSENIA VZŤAHUJÚCE SA NA USTANOVENIA ZMLÚV#29. - Vyhlásenie k článku 107 ods. 2 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie