/* */

Písomná otázka E-3473/09 Horst Schnellhardt (PPE-DE) Komisii. Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (KOM(2009)0126)