Rozhodnutie Komisie z 21. novembra 2003, ustanovujúce veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovoz živých rýb určených na chovateľské účely, ich ikier a gamét a živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry a výrobkov z nich určených na ľudskú spotrebu (oznámené pod číslom dokumentu C(2003) 4219) (Text s významom pre EHP) (2003/858/ES)