Mål C-321/20: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 4 februari 2021 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial de Barcelona – Spanien) – CDT, SA mot MIMR, HRMM (Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Konsumentskydd – En doms rättsverkningar i tiden – Direktiv 93/13/EEG – Oskäliga villkor i konsumentavtal – Den nationella domstolens befogenheter när ett villkor förklarats vara oskäligt – Ett villkor om uppsägning till förtida betalning – Delvist undanröjande av innehållet i ett oskäligt avtalsvillkor – Rättssäkerhetsprincipen – Skyldigheten att göra en konform tolkning)