Vec C-44/08: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  10. septembra 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus — Fínsko) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry a i./Fujitsu Siemens Computers Oy (Prejudiciálne konanie — Smernica 98/59/ES — Aproximácia právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania — Článok 2 — Ochrana pracovníkov — Informovanie a prerokovanie so zamestnancami — Skupina podnikov — Materská spoločnosť — Dcérska spoločnosť)