Vec T-23/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. februára 2007 – CAS/Komisia ( Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckou republikou — Odpustenie dovozného cla — Koncentráty ovocných štiav z Turecka — Colný kódex Spoločenstva — Sprievodné osvedčenia — Špecifická situácia — Právo na obranu )