Υπόθεση T-23/03: Απόφαση του Πρωτοδικείου της 6ης Φεβρουαρίου 2007 — CAS κατά Επιτροπής (Συμφωνία Συνδέσεως μεταξύ ΕΟΚ και Δημοκρατίας της Τουρκίας — Διαγραφή εισαγωγικών δασμών — Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων προελεύσεως Τουρκίας — Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας — Πιστοποιητικά κυκλοφορίας — Ειδική κατάσταση — Δικαιώματα άμυνας)