Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem