Vec C-314/07: Žaloba podaná 6. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika