Věc C-314/07: Žaloba podaná dne 6. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika