STANOVISKO Výboru pre rozpočet pre Výbor pre rybárstvo k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 - 2024) (08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Manuel Fernandes