Vec T-231/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. januára 2007 – Grécko/Komisia ( Žaloba o neplatnosť — Spoločné diplomatické zastupiteľstvo v Abuji (Nigéria) — Vymáhanie pohľadávok započítaním — Nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a č. 2342/2002 — Zásada dobrej viery v medzinárodnom práve verejnom )