Дело T-231/04: Решение на Първоинстанционния съд от 17 януари 2007 г. — Република Гърция/Комисия ( Иск за отмяна — Общо дипломатическо представителство в Абуджа (Нигерия) — Изпълнение на задължение чрез прихващане — Регламенти (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и 2342/2002 — Принцип за добросъвестност в международното публично право )