Vec C-54/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  15. marca 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 28 ES a 30 ES — Dovoz vozidla registrovaného v inom členskom štáte — Povinnosť získať tranzitné povolenie)