Rozsudok Súdneho dvora z  26. júna 2007 vo veci E-2/06 — Dozorný orgán EZVO proti Nórske kráľovstvo (Podmienky udeľovania koncesií pre akvizíciu hydroelektrických zdrojov – rozsah pôsobnosti Dohody o EHP – voľný pohyb kapitálu – právo usadiť sa – nepriama diskriminácia – verejné vlastníctvo – zaistenie dodávky energie – ochrana životného prostredia – proporcionalita)