2008/794/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2008 o pridelení dodatočných dní na mori Spojenému kráľovstvu v rámci divízie VIIe Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) [oznámené pod číslom K(2008) 5657]