Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1292 z 15. septembra 2020 o opatreniach na zabránenie preniknutia škodcu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Únie a o zmene prílohy XI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072