Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru regiónov - Siedma Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o uplatňovaní smernice 89/552/EHS „Televízia bez hraníc“