1999/593/EY, EHTY, Euratom: Neuvoston ja Komission päätös, tehty 31 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä