Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k dohovoru z Espoo z roku 1991 * Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o schválení Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru EHK OSN z Espoo z roku 1991 o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho hranice v mene Európskeho spoločenstva (KOM(2008)0132 — C6-0161/2008 — 2008/0052(CNS))