2008/628/ES: Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii