vec C-510/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z  19. marca 2009 — Archer Daniels Midland Co./Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s glukonátom sodným — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút — Politika hospodárskej súťaže — Rovnosť zaobchádzania — Obrat, ktorý možno zohľadniť — Poľahčujúce okolnosti)