2012/52/ES: 2012 m. sausio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl tam tikrų Vokietijos ir Nyderlandų mokėjimo agentūrų 2010 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 369)