Vec C-524/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  11. decembra 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 28 ES a 30 ES — Registrácia starších ojazdených vozidiel predtým zaregistrovaných v iných členských štátoch — Technické požiadavky týkajúce sa znečisťujúcich emisií a úrovne hlučnosti — Verejné zdravie — Ochrana životného prostredia)