Štátna pomoc – Francúzsko — Štátna pomoc C 50/07 (ex N 894/06) – Schéma pomoci v prospech poisteneckých zmlúv založených na zásade solidarity a zodpovednosti — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (Text s významom pre EHP)