Věc T-27/07: Žaloba podaná dne 7. února 2007 – US Steel Košice v. Komise