Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007.#William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer GmbH & Co. KG proti Komisii Európskych spoločenstiev.#Hospodárska súťaž - Kartely - Európsky trh s galantérnym tovarom (ihly) - Rozdelenie trhov s výrobkami - Rozdelenie geografického trhu - Pokuta - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút - Povinnosť odôvodnenia - Závažnosť a dĺžka trvania porušenia - Oznámenie o spolupráci.#Vec T-30/05. Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007.