Písomná otázka E-6366/09 Eija-Riitta Korhola (PPE), Herbert Reul (PPE), Markus Pieper (PPE), Françoise Grossetête (PPE) a Alejo Vidal-Quadras (PPE) Komisii. Dôveryhodnosť klimatológie