Rozhodnutie Komisie z 17/12/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5168 - EADS / SSTL) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)