Písomná otázka E-2112/09 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Komisii. Povolenia na pobyt