/* */

Protokol k Dočasnej dohode o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii