Charta základných práv Európskej únie#HLAVA III - ROVNOSŤ#Článok 21 - Nediskriminácia