Kommissionens genomförandebeslut av den 22 maj 2019 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av ansökan om registrering av ett namn enligt artikel 49 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 – ”Cârnaţi de Pleşcoi” (SGB)