Vec C-244/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Koblenz – Nemecko) – Dynamic Medien Vertriebs GmbH/Avides Media AG (Voľný pohyb tovaru — Článok 28 ES — Opatrenia s rovnakým účinkom — Smernica 2000/31/ES — Vnútroštátna práva úprava, ktorá zakazuje predaj na dobierku videonosičov, ktoré neboli predmetom kontroly a klasifikácie príslušným orgánom na účely ochrany maloletých a ktoré neobsahujú údaj poskytnutý týmto orgánom o veku, od ktorého môžu byť tieto videonosiče prístupné — Videonosiče dovezené z iného členského štátu, ktoré boli kontrolované a klasifikované príslušným orgánom tohto štátu a obsahujú údaj o vekovej hranici — Odôvodnenie — Ochrana dieťaťa — Zásada proporcionality)