Štatistika zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (KOM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))