KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE JA KONTROLLIKOJALE EUROOPA LIIDU MAJANDUSAASTA KONSOLIDEERITUD ARUANNE 2019