SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)) Výbor pre právne veci Spravodajca: Tiemo Wölken