2007/227/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 11. aprīlis ), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1525) (Dokuments attiecas uz EEZ )