2007/227/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2007 , για τροποποίηση της απόφασης 2005/393/ΕΚ όσον αφορά τις απαγορευμένες ζώνες σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1525] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )