Písomná otázka E-5714/06 Bairbre de Brún (GUE/NGL) Komisii. Posúdenie vplyvu na životné prostredie a skládky azbestu