Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1837 z 28. septembra 2017, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Pera dell'Emilia Romagna (CHZO)]$