Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o uľahčení udeľovania víz