Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.5605 – Credit Mutuel/Monabanq) Text s významom pre EHP