Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. decembra 2008. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2003/35/ES - Navrhovanie určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia - Účasť verejnosti - Neprebratie v stanovenej lehote. # Vec C-247/07. Komisia/Spojené kráľovstvo TITJUR