/* */

Smernica 2003/97/ES Európskeho parlamentu a Rady z 10. novembra 2003, o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS (Text s významom pre EHP)