Vec C-102/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – Gazdasági Versenyhivatal/Siemens Aktiengesellschaft Österreich (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Pôsobnosť ratione materiae — Žaloba o vydanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu — Bezdôvodné obohatenie — Pohľadávka založená na nedôvodnom vrátení pokuty za porušenie práva hospodárskej súťaže)