Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4511 – Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria) Text s významom pre EHP