Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4749 – PSB/OVAKO) Text s významom pre EHP