Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie - Vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu podpísanú 13. decembra 2007 - A. VYHLÁSENIA VZŤAHUJÚCE SA NA USTANOVENIA ZMLÚV - 37. Vyhlásenie k článku 222 Zmluvy o fungovaní Európskej únie