Nariadenie Komisie (ES) č. 1294/2008 z 18. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (Text s významom pre EHP)